TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG

KẾ TOÁN THUẾ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
QUẢN ĐỐC
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
NHÂN VIÊN MUA HÀNG

TUYỂN DỤNG KHỐI NHÀ HÀNG

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
GIÁM SÁT NHÀ HÀNG
NHÂN VIÊN THU NGÂN
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
NHÂN VIÊN TẠP VỤ
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC NHÀ MÁY